100 อิฐมอญ อิฐก่อสร้าง ทั่วไป

อิฐมอญ อิฐก่อสร้าง

อิฐมอญ เป็น อิฐที่ทำมาจากดินเหนียวผสมกับแกลบและน้ำ นวดเคล้าให้เข้าเนื้อเดียวกัน แล้วนำมาใส่เข้าแม่แบบ โดยโรยขี้เถ้าแกลบบน ลานดินภายในต้นแบบก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ดินที่ผสมติดกับ แม่แบบ แล้วปาดให้เรียบตัดทำเป็นแผ่น จากนั้นนำไปผึ่งแดดให้แห้ง หรือแค่พอหมาด แล้วนำอิฐไปเข้าเตาเผาจนสุก ให้ระยะเวลาประมาณ 6-8 วัน จะได้ก้อนอิฐที่มีสีแดง ยุคปัจจุบัน มีการพัฒนา มาเป็นอิฐทำที่ทำจากเครื่องรีด มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น และมีขนาดที่แตกต่างหลากหลายรูปแบบ มีความแข็งแกร่ง ทนทานกว่าอิฐชนิดอื่นๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการขอผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายรูปแบบ


มีใบทดสอบคุณภาพ ค่าแรงอัด 
จากสาขา เซรามิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Visitors: 1,299,285